Barra

Tercer i quart d'ESO. Resolució de problemesMatemàtiques. Tercer i quart curs d'ESO. Resolució de problemes, consta de 4 DVD, amb una durada total de 2 hores, en els quals s'acompanyen els conceptes de matemàtiques explicats en ells amb il·lustracions i imatges.

És una obra de caràcter audiovisual, produïda per Tibidabo Edicions, S.A. Ha estat creada per un equip de més de 40 professionals, format per professors de matemàtiques, professors de ciències i psicòlegs. La seva finalitat és facilitar la comprensió i assimilació dels conceptes matemàtics, aconseguint, així, desenvolupar amb més facilitat les facultats de raonament i abstracció dels alumnes d'aquests dos darrers cursos d'ESO.


Objectius:

1. Utilitzar les formes de pensament lògic en els diferents àmbits de l'activitat humana.

2. Aplicar amb desimboltura i adequadament les eines matemàtiques adquirides a situacions de la vida diària.

3. Utilitzar correctament el llenguatge matemàtic amb la finalitat de comunicar-se de manera clara, concisa, precisa i rigorosa.

4. Utilitzar amb desimboltura i sentit crític els diferents recursos tecnològics (calculadores, programes informàtics i Internet) de forma que suposin una ajuda en l'aprenentatge i en les aplicacions instrumentals de les Matemàtiques.

5. Resoldre problemes matemàtics utilitzant diferents estratègies, procediments i recursos, des de la intuïció fins els algoritmes.

6. Aplicar els coneixements geomètrics per a comprendre i analitzar el món físic que ens envolta.

7. Utilitzar els mètodes i procediments estadístics i probabilístics per a obtenir conclusions a partir de dades recollides en el món de la informació.

8. Integrar els coneixements matemàtics en el conjunt de sabers que l'alumne ha d'adquirir al llarg de l'Educació Secundària Obligatòria.

9. Desenvolupar tècniques i mètodes relacionats amb els hàbits de feina, la curiositat i l'interès per a investigar i resoldre problemes, la responsabilitat i col·laboració en el treball en equip amb la flexibilitat suficient per a canviar el propi punt de vista en la cerca de solucions.

 

L'obra està dividida en dues grans parts. La primera part correspon al Tercer curs d'ESO i està formada per 13 capítols, que són els següents:

 

1. NOMBRES RACIONALS.

 • Tema a. Resolució de problemes.
 • Tema b. Activitat.
 • Tema c. Problema.

2. DELS RACIONALS ALS REALS: ELS IRRACIONALS.

 • Tema a. Resolució de problemes
 • Tema b. Activitat.

3. EXPRESSIONS POLINÒMIQUES.

 • Tema a. Resolució de problemes. Exemple 1.
 • Tema b. Activitat.
 • Tema c. Problema

4. EQUACIONS DE PRIMER GRAU. SISTEMES.

 • Tema a. Resolució de problemes. Exemple 1.
 • Tema b. Resolució de problemes. Exemple 2.
 • Tema c. Exercici.

5. EQUACIONS DE SEGON GRAU.

 • Tema a. Resolució de problemes.
 • Tema b. Exercici. Exemple 1.
 • Tema c. Exercici. Exemple 2.

6. SUCCESSIONS I PROGRESSIONS.

 • Tema a. Resolució de problemes. Exemple 1
 • Tema b. Resolució de problemes. Exemple 2

7. FIGURES PLANES.

 • Tema a. Resolució de problemes. Exemple 1
 • Tema b. Resolució de problemes. Exemple 2
 • Tema c. Exercici.
 • Tema d. Problema

8. MOVIMENTS EN EL PLA.

 • Tema a. Resolució de problemes. Exemple 1
 • Tema b. Resolució de problemes. Exemple 2
 • Tema c. Problema.

9. ÀREES I VOLUMS DE COSSOS GEOMÈTRICS.

 • Tema a. Resolució de problemes.
 • Tema b. Problema.

10. FUNCIONS I GRÀFIQUES.

 • Tema a. Resolució de problemes.
 • Tema b. Exercici.

11. FUNCIONS CONSTANTS I DE PRIMER GRAU.

 • Tema a. Exercici.
 • Tema b. Resolució de problemes.

12. ESTADÍSTICA.

 • Tema a. Resolució de problemes.
 • Tema b. Problema.

13. PROBABILITAT.

 • Tema a. Resolució de problemes.
 • Tema b. Exercici.

 

La segona part correspon al Segon curs d'ESO i està formada per 12 capítols , que són els següents:

1. NOMBRES REALS

 • Tema a. Resolució de problemes.
 • Tema b. Problema.

2. POTENCIACIÓ I RADICACIÓ.

 • Tema a. Resolució de problemes. Exemple 1.
 • Tema b. Resolució de problemes. Exemple 2.
 • Tema c. Problema.

3. POLINOMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES.

 • Tema a. Resolució de problemes. Exemple 1.
 • Tema b. Resolució de problemes. Exemple 2.
 • Tema c. Qüestió.

4. EQUACIONS. SISTEMAS D'EQUACIONS.

 • Tema a. Resolució de problemes.
 • Tema b. Qüestió.
 • Tema c. Exercici.

5. INEQUACIONS. SISTEMES D'INEQUACIONS.

 • Tema a. Resolució de problemes. Exemple 1.
 • Tema b. Resolució de problemes. Exemple 2.
 • Tema c. Problema.

6. GEOMETRIA PLANA.

 • Tema a. Resolució de problemes. Exemple 1
 • Tema b. Resolució de problemes. Exemple 2
 • Tema c. Exercici.
 • Tema d. Problema.

7. CÒNIQUES.

 • Tema a. Resolució de problemes.
 • Tema b. Problema.

8. FUNCIONS DE PRIMER I DE SEGON GRAU.

 • Tema a. Resolució de problemes.
 • Tema b. Exercici.
 • Tema c. Problema.

9. FUNCIONS EXPONENCIALS, LOGARÍTMIQUES I TRIGONOMÈTRIQUES.

 • Tema a. Resolució de problemes. Exemple 1.
 • Tema b. Resolució de problemes. Exemple 2.
 • Tema c. Exercici.

10. ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL I BIDIMENSIONAL.

 • Tema a. Resolució de problemes. Exemple 1.
 • Tema b. Resolució de problemes. Exemple 2.
 • Tema c. Exercici.
 • Tema d. Problema.

11. TÈCNIQUES PER A COMPTAR.

 • Tema a. Resolució de problemes.
 • Tema b. Qüestió.
 • Tema c. Problema.

11. PROBABILITAT CONDICIONADA

 • Tema a. Resolució de problemes. Exemple 1.
 • Tema b. Resolució de problemes. Exemple 2.
 • Tema c. Problema.
El preu de l'obra és de 175* euros, IVA i despeses d'enviament inclosos.


*El preu inclou un 15% de descompte per a Biblioteques Públiques.