Barra

Tercer i quart d'ESOMatemàtiques. Tercer i Quart curs d'ESO, consta de 4 DVD, amb una durada total de 2 hores, on s'acompanyen les explicacions amb il·lustracions i imatges, i una guia didàctica.

És una obra de caràcter audiovisual, produïda per Tibidabo Edicions, S.A. Ha estat creada per un equip de mes de 40 professionals, format per professors de matemàtiques, professors de ciències i psicòlegs. La seva finalitat és facilitar la comprensió i assimilació dels conceptes matemàtics, aconseguint, d'aquesta manera, desenvolupar amb més facilitat les facultats de raonament i abstracció dels alumnes d'aquests dos darrers cursos d'ESO.

L'obra ajuda a l'alumne a familiaritzar-se amb nous conceptes i vocables matemàtics que li seran d'utilitat en cursos propers, en d'altres matèries escolars i en situacions de la vida quotidiana.

Tots els temes i conceptes de l'obra estan explicats de manera senzilla i van acompanyats d'exemples, la qual cosa ajuda a que la comprensió d'aquests nous temes i conceptes sigui més gran.

L'obra també ofereix pautes per a l'ús de materials tecnològics a l'hora de resoldre exercicis corresponents a les explicacions i a l'hora de posar en pràctica els coneixements adquirits. Aquests materials són, entre d'altres, la calculadora científica, programes informàtics i Internet.

L'obra està dividida en dues grans parts. La primera part correspon al Tercer curs d'ESO i està formada per 46 temes, que són els següents:

 

1. Nombres racionals i irracionals: els reals

 • Concepte de nombre racional.
 • Els nombres irracionals.
 • Conjunt de nombres reals

2. Polinomis i equacions

 • Expressions polinòmiques: Monomis.
 • Expressions polinòmiques: Operacions amb Polinomis.
 • Propietats de les equacions.

3. Sistemes. Equacions de segon grau.

 • Resolució algebraica.
 • Mètode de substitució.
 • Mètode d'igualació.
 • Mètode de reducció.

4. Successions i Progressions

 • Succesions: Terme general.
 • Progressions aritmètiques: Terme general.
 • Progressions geomètriques: Terme general

5. Figures planes

 • Construcció de polígons regulars.
 • Triangles. Rectes notables.
 • Aplicacions del teorema de l'altura i teorema del catet.

6. Àrees i volums de cossos geomètrics.

 • Cossos de revolució.
 • Esfera terrestre.

7. Transformacions en el pla

 • Translació.
 • Simetria central.
 • Simetria axial.
 • Gir.

8. Funcions i gràfiques

 • Funcions.
 • Imatge i antiimatge.
 • Domini i recorregut.
 • Expressió algebraica.
 • Gràfica d'una funció.

9. Funcions de proporcionalitat directa i inversa

 • Funcions de proporcionalitat directa.
 • Funció afí.
 • Funció constant.
 • Funcions de proporcionalitat inversa.

10. Estadísitica

 • Variables estadístiques.
 • Recollida de dades.
 • Variables cualitatives i cuantitatives discretes.
 • Histogrames.
 • Cartograma, Piràmide de població i gràfica evolutiva.

11. Paràmetres estadístics

 • Recorregut
 • Desviació Mitjana
 • Variança
 • Desviació típica

12. Estadística

 • Experiments aleatoris i deterministes
 • Espai mostral
 • Successos
 • Freqüència absoluta i freqüència relativa d'un succés. Regla de Laplace

 

La segona part correspon al Quart curs d'ESO i està formada per 55 temes , que són els següents:

1. Nombres reals

 • Arrodoniment i trencament
 • Error

2. Potenciació i radicació

 • Potències de base real i exponent natural
 • Operacions
 • Potències de base real i exponent enter
 • Arrel enèssima d'un nombre real
 • Operacions amb radicals
 • Potències de base real i exponent racional Logaritmes

3. Polinomis i fraccions algebraiques

 • Divisió
 • Divisibilitat de polinomis:
  • Múltiples i divisors Teorema del residu
  • Factorització
  • Operacions amb fraccions algebraiques

4. Equacions. Sistemes d'equacions

 • Equacions bicuadradas
 • Equacions irracionales
 • Sistema d'equacions. Resolució gràfica
 • Resolució algebraica
 • Sistemes no linials

5. Inequacions. Sistemes d'inequacions

 • Solucions d'una inequació
 • Inequacions equivalents
 • Inequacions de primer grau amb una incògnita
 • Inequacions de primer grau amb dues incògnites
 • Inequacions de segon grau amb una incògnita
 • Sistemes d' inequacions de primer grau amb una incògnita
 • Sistemes d' inequacions de primer grau amb dues incògnites

6. Geometria Plana

 • Raons trigonomètriques d'un angle agut
 • Propietats i relacions de les relacions trigonomètriques
 • Vectors del Pla
 • Operacions amb vectors

7. Còniques

 • Lloc geomètric
 • Circumferència
 • El·lipse
 • Hipèrbola
 • Paràbola

8. Funcions de primer i segon grau

 • Característiques de les funcions
 • Funció linial
 • Funció afí
 • Funcions de segon grau
 • Funció quadràtica
 • Tipus de funcions quadràtiques

9. Funcions exponenciales, logarítmiques i trigonomètriques

 • Funcions exponencials:
  • Equacions exponencials.
  • Sistemes d'equacions exponencials
 • Funcions logarítmiques:
  • Equacions logarítmiques
  • Sistemes d'equacions logarítmiques
 • Funcions trigonomètriques:
  • Funció sinus
  • Funció cosinus
  • Funció tangent.

10. Estadística unidimensional i bidimensional

 • Estadística unidimensional:
  • Variables cuantitatives contínues
  • Anàlisi de dades
 • Estadística bidimensional:
  • Conceptes
 • Taules i gràfiques estadístiques:
  • Conceptes
  • Anàlisi de dades .

11. Técniques per a comptar

 • Variacions Ordinàries
 • Variacions amb repetició
 • Permutacions ordinàries.

El Preu de l'obra és de 175* euros, IVA i despeses d'enviament inclosos.

 

*El preu inclou un 15% de descompte per a Biblioteques públiques.