Barra

Primer i Segon d'ESO


 

Matemàtiques. Primer i Segon curs d'ESO, consta de 4 DVD, amb una durada total de 2 hores, on s'acompanyen les explicacions amb il·lustracions i imatges, i una guia didàctica.

És una obra de caràcter audiovisual, produïda per Tibidabo Edicions, S.A. Ha estat creada per un equip de mes de 40 professionals, format per professors de matemàtiques, professors de ciències i psicòlegs. La seva finalitat és facilitar la comprensió i assimilació dels conceptes matemàtics, aconseguint, d'aquesta manera, desenvolupar amb més facilitat les facultats de raonament i abstracció dels alumnes d'aquests dos primers cursos d'ESO.

L'obra ajuda a l'alumne a familiaritzar-se amb nous conceptes i vocables matemàtics que li seran d'utilitat en cursos propers, en d'altres matèries escolars i en situacions de la vida quotidiana.

Tots els temes i conceptes de l'obra estan explicats de manera senzilla i van acompanyats d'exemples, la qual cosa ajuda a que la comprensió d'aquests nous temes i conceptes sigui més gran.

L'obra també ofereix pautes per a l'ús de materials tecnològics a l'hora de resoldre exercicis corresponents a les explicacions i a l'hora de posar en pràctica els coneixements adquirits. Aquests materials són, entre d'altres, la calculadora científica, programes informàtics i Internet.

 

L'obra està dividida en dues grans parts . La primera part correspon al Primer curs d'ESO i està formada per 44 temes, que són els següents:

1. Nombres naturals

 • Conjunt de nombres naturals.
 • Operacions amb potències.
 • Arrels quadrades

2. Divisibilitat

 • Múltiples i divisors: Divisors d'un nombre.
 • Nombres compostos.
 • Divisors i múltiples comuns de diversos nombres.
 • m.c.d i m.c.m.

3. Nombres Enters

 • Representació sobre una recta. Resta. Sumes i restes combinades, (ús parèntesis i claudàtor).
 • Multiplicació.
 • Divisió exacta.
 • Coordenades cartesianes.

4. Nombres fraccionaris

 • Fraccions.
 • La fracció d'un nombre.
 • Fraccions equivalents.
 • Operacions amb fraccions (Suma i Resta).
 • Multiplicació de fraccions.
 • Divisió de fraccions.
 • Operacions Combinades.

5. Nombres decimals

 • Parts d'un nombre decimal

6. Iniciació a l'àlgebra

 • Nombres i lletres.
 • Operacions amb expressions algebraiques.

7. Mesures

 • Unitats de longitud.
 • Unitats de massa.
 • Unitats de capacitat.

8. Rectes i angles

 • Punt, Recta i Pla.
 • Semirecta i Segment.
 • Angles.

9. Polígons: Triangles i quadrilàters

 • Concepte.
 • Tipus de polígons.
 • Centre, apotema i angle central d'un polígon regular.
 • Triangles: classificació.
 • Quadrilàters.

10. Àrees de Polígons

 • Àrees de Paral·lelograms.
 • Àrees de Triangles.
 • Àrees de Trapezis.
 • Àrees de Polígons regulars.
 • Àrees de Polígons irregulars.
 • Teorema de Pitàgores.

11. Circumferència i cercle

 • Concepte de circumferència.
 • Posició relativa d'una recta i d'una circumferència.
 • Longitud d'una circumferència.
 • El cercle.

 

La segona part correspon al Segon curs d'ESO i està formada per 37 temes , que són els següents:

1. Nombres Enters

 • Signe i operacions amb potències.
 • Arrels quadrades.
 • Càlcul de l'arrel quadrada.

2. Fraccions

 • Fraccions amb signe.
 • Potència d'una fracció.
 • Arrel quadrada d'una fracció

3. Equacions

 • Mètode de resolució d'equacions.

4. Proporcionalitat aritmètica

 • Raons i proporcions.
 • Magnituds directament proporcionals.
 • Magnituds inversament proporcionals.
 • Percentatges.

5. Proporcionalitat geomètrica

 • Teorema de Tales.

6. Semblança

 • Polígons semblants.
 • Àrees de polígons semblants.

7. Cossos geomètrics

 • Posicions relatives de rectes i plans.
 • Posicions relatives de dos plans.
 • Poliedres regulars.
 • Poliedres no regulars: Prismes i piràmides.
 • Cilindre.
 • Con.
 • Esfera.
 • L'esfera terrestre.

8. Àrees

 • Poliedres regulars.
 • Prisma regular recte.
 • Piràmide regular.
 • Cilindre.
 • Con.
 • Esfera.

9. Volums

 • Unitats de Volum.
 • Volums de prismes i piràmides.
 • Volums de cossos de revolució.

10. Representació Plana d'Objectes

 • Coordenades cartesianes a l'Espai.

11. Funcions

 • Dependència entre magnituds.

12. Estadística

 • Taules de distribució de freqüències.
 • Gràfiques estadístiques:
  • Diagrama de Barres.
  • Diagrama de sectors.
  • Paràmetres estadístics.

El Preu de l'obra és de 175* euros, IVA i despeses d'enviament inclosos.

 

*El preu inclou un 15% de descompte per a Biblioteques públiques.