Barra

Biosfera

 

La BIOSFERA consta de tres DVD, un LLIBRE a tot color i un CD-ROM amb pel·lícules, text, esquemes etc., dotat d'interactivitat per moure's d'una pantalla a una altra amb molta facilitat.

Vídeos inclosos a l'obra:

L'atmosfera de la Terra

La capa d'ozó

L'efecte hivernacle

El nostre estel, el Sol

El poder del Sol

Les energies renovables

Futures fonts d'energia

LA CAPA DE OZONO

 

EL PODER DEL SOL

EL EFECTO INVERNADERO

BIOSPENER.jpg (3299 bytes)

El primer DVD consta de tres pel·lícules: L'ATMOSFERA DE LA TERRA, LA CAPA D'OZÓ i L'EFECTE HIVERNACLE.

A L'ATMOSFERA DE LA TERRA s'explica quines parts són les que composen l'atmosfera de la Terra, com es deteriora la mateixa i com es veu influenciada per l'actuació de l'home. La destrucció de la Capa d'Ozó, L'Efecte Hivernacle i l'escalfament del nostre Planeta són explicats en aquesta pel·lícula. Així mateix pretén conscienciar sobre la importància de la preservació de la nostra BIOSFERA.

A LA CAPA D'OZÓ s'explica com es forma i com es destrueix la capa d'ozó així com els cicles de formació i destrucció de l'ozó. Amb una clara animació per ordenador, s'ensenya una molècula d'oxigen i com aquesta es transforma en Ozó al guanyar un àtom d'oxigen. Després s'aprecia com es perd un àtom d'oxigen per la interacció de CFC, refulgents, etc amb la consegüent destrucció de la molècula d'Ozó. Sabem que els CFC i la constant contaminació que produeixen les indústries ajuden a deteriorar la capa d'ozó. La importància de la Capa d'Ozó per la vida a la Terra és vital per tot l'ecosistema.

L'EFECTE HIVERNACLE. A l'atmosfera terrestre és d'on traiem l'aire que respirem, la força que regula la temperatura i la climatologia del nostre planeta i el que és més important, l'encarregada de netejar el nostre entorn d'agents contaminants.

L'atmosfera i els núvols tòxics no coneixen les fronteres; el fum d'una sola fàbrica pot contaminar l'aire d'un àrea de centenars de quilòmetres a la rodona.

La manera en què vivim avui en dia, provoca que l'emissió de gasos contaminats, com són el diòxid de carboni i el metà, hagin assolit nivells alarmants

El diòxid de carboni i el metà són dos dels gasos responsables de causar l'efecte hivernacle. La calor, que en circumstàncies normals, sortiria cap a l'espai, queda atrapada prop de la superfície terrestre i l'escalfa excessivament

El segon DVD consta de dues pel·lícules més: LA NOSTRA ESTRELLA, EL SOL i EL PODER DEL SOL.

A LA NOSTRA ESTRELLA, EL SOL s'aprenen coses molt interessants sobre la nostra estrella i els efectes que produeix sobre el nostre Planeta La Terra. Es detallen i s'explica les parts del nostre Sol, així com l'estudi dels anys de vida i d'esperança de vida del citat astre.

A EL PODER DEL SOL s'explica totes les possibilitats de fonts d'energia que podem aprofitar del Sol. Mitjançant l'aprofitament dels raigs solars podem obtenir electricitat amb la que fer funcionar cotxes, calefacció, llum pels nostres electrodomèstics etc. Es comparen les noves possibilitats amb les de les energies no renovables i es fa una comparació sobre el que representa aquest tipus d'energia neta en pol·lució. La captació dels raigs solars es realitza amb panells.

Els panells estan coberts de miralls que reflecteixen els raigs de Sol i els concentren sobre un punt on la intensa calor es transforma en electricitat. En teoria, aquests "concentradors", així es diuen aquests aparells, podrien generar la suficient electricitat a partir de l'energia solar per a abastir una petita ciutat o una indústria. La fi que es persegueix amb aquests experiments és aconseguir produir electricitat a baix cost perquè l'energia solar pugui competir amb les fonts tradicionals d'energia, que són el petroli, el gas natural i el carbó i disposar d'una font d'energia alternativa. Quan l'energia solar resulti competitiva, les indústries podran construir les seves pròpies centrals solars que els permetin generar l'electricitat que necessiten per al seu funcionament sense haver de connectar-se a la xarxa elèctrica local. Bastarien 400 col·lectors solars distribuïts en una àrea de 100 hectàrees per a abastir una factoria mitjana. Les plantes solars serien també la solució ideal per dotar de subministrament elèctric les zones més remotes.

El tercer DVD consta de dues pel·lícules més: LES ENERGIES RENOVABLES I FUTURES FONTS D' ENERGIA.

Si els treballs que la NASA porta a terme al seu centre de Wisconsin tenen èxit, els primers colons de la lluna es dedicaran a la mineria. En realitat serà un vehicle el que realitzi gran part del treball. El vehicle remourà les roques i els sediments lunars i els processarà en el seu interior per extreure'n un valuós producte: Heli-3. Amb 25 tones mètriques d'aquest rar isòtop, que cabrien dins d'un transbordador espacial, n'hi hauria prou per generar l'energia elèctrica que es consumeix un país durant tot un any.

L'Heli-3 es crea a partir de les reaccions de fusió que es produeixen al sol i el vent solar s'encarrega d'escampar-lo arreu del cosmos. L'atmosfera terrestre impedeix que el vent solar arribi fins a la Terra, però si que aconsegueix arribar fins a la lluna on hi ha anat dipositant Heli-3 durant més de mil milions d'anys.

Els estudis indiquen que els residus radioactius que generin les centrals elèctriques que utilitzin l'heli-3 com a primera matèria, seran un milió de vegades inferior als que generen avui dia les centrals nuclears. Així mateix, la utilització d'heli-3 minimitzaria l'emissió de gasos contaminants, que són els causants de l'efecte hivernacle. El sistema miner que es pretén implantar a la Lluna, seria respectuós amb l'entorn del satèl·lit. Ja que, una vegada extret l'heli-3, els forats tornaran a omplir-se amb les roques i sediments que s'hagin extret deixant la superfície lunar intacta. En el procés d'extracció de l'heli-3 també apareixerien altres subproductes, com per exemple l'aigua, que seria de gran utilitat per a les colònies implantades a la Lluna.

A més disposa del suport LLIBRE, que s'ofereix com a guia a tot el material que s'adjunta. Il·lustracions a tot color i text orientatiu són la base del suport literari de l'obra. El suport CD-ROM ofereix pel·lícules, dibuixos i textos interelacionats amb els quals consultar tots els aspectes relacionats amb la Biosfera. L'atmosfera de la Terra, responsable de regular l'atmosfera i la climatologia, la Capa d'Ozó, l'Efecte Hivernacle, el Sòl i l'aigua. (CD-ROM Disponible en espanyol, gallec, euskera i català).

 

Tots els suports, DVD, llibre i CD-ROM tenen un cost de 195* euros, IVA i despeses d'enviament incloses (territori Peninsular).

 

*Incluou descuento del 15%, preceptiu per a biblioteques públiques.

 

TEMARI COMPLEMENTARI:


Com es forma un núvol tòxic?

L'efecte hivernacle i l'escalfament del Planeta

Com es destrueix la capa d'ozó?

Com es formen el petroli i el gas natural?

Com funciona una cèl·lula solar?

Com funciona un molí de vent productor d'electricitat?

El risc dels camps electromagnètics

Com funciona un sistema actiu d'aigua calenta solar?

Com funciona la calefacció solar passiva?

El subministrament elèctric

Circuits elèctrics